වර්ගය: පාසල්

හොජ්ස් විශ්ව විද්‍යාලය අසල රැඳී සිටින්න. ඈතට යන්න. #HodgesNews ලිපි

හොජ්ස් යූ පරිගණක උපාධි සමඟ ඉදිරියට යයි

සහකාර පී an ාධිපති ට්‍රේසි ලන්හැම් හොජ්ස් විශ්ව විද්‍යාලයේ තාක්‍ෂණික ක්‍රමයට නායකත්වය දෙයි මධ්‍යම හා උසස් පාසලේ ගැහැණු ළමයින් සඳහා වැඩසටහන් ගෙන ඒමෙන් තාක්‍ෂණ ක්‍ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ වීමට කාන්තාවන්ට ආරාධනා කිරීමට සහකාර පී an ාධිපති ට්‍රේසි ලන්හැම් පෙරමුණ ගෙන සිටී. මහාචාර්ය ලැන්හැම් එන්.සී.ඩබ්ලිව්.අයි.ටී සමඟ සම්බන්ධ වන්නේ ඇය [...] වැඩිදුර කියවන්න
හොජ්ස් විශ්ව විද්‍යාලය අසල රැඳී සිටින්න. ඈතට යන්න. #HodgesNews ලිපි

රතු පුටුව

හොජ්ස් විශ්ව විද්‍යාලයේ විධායක කණ්ඩායම රතු පුටු ව්‍යාපාරය (එල්ආර්) තෙරේසා අරක්, ඒවීපී අලෙවිකරණ / පීඅයිඕ සමරයි; ආචාර්ය ජෝන් මේයර්, සභාපති; පරිපාලන මෙහෙයුම් විධායක වීපී එරිකා වොග්ට්; ධීවර තාක්ෂණ පාසලේ සහකාර පී an ාධිපති ට්‍රේසි ලන්හැම්; සහ අධ්‍යයන කටයුතු පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ් V වී.පී. ආචාර්ය මාරි කොලින්ස්. Sitwithme.org වෙබ් අඩවියට අනුව, රතු පුටු ව්‍යාපාරය Sit With [...] වැඩිදුර කියවන්න
Translate »