IYunivesithi yaseHodges Hlala kufutshane neLogo

Ukuphumelela kwabafundi kunye neZalathi zeNtsebenzo yaMaziko

Impumelelo yomfundi ekufezekiseni iinjongo zobuqu okanye zobungcali yeyona njongo iphambili yeYunivesithi yaseHodges. Iyunivesithi ilinganisa impumelelo yomfundi kunye nokusebenza kwamaziko ngeendlela ngeendlela, kubandakanya amazinga omsebenzi / okuqeshwa kwabafundi, imveliso enesidanga, ukugcinwa kwabafundi kunye nokuzingisa, amaqondo okuthweswa izidanga, kunye nenqanaba lamatyala abafundi.

Inqanaba lokugcinwa konyaka lichazwa njengepesenti yabafundi abafuna isidanga ababhalise kwikota yokuwa ababesabhalise kweli xesha lilandelayo lokuwa. Amaxabiso okugcinwa konyaka abalwa okokuqala ngqa eHodges kunye nabo bonke abafundi ababhalisileyo. Iirhafu zokugcina abafundi be-bachelor zibonelelwe ngezantsi. Ithagethi ebekwe yiYunivesithi yaseHodges iyahluka ngokusekwe kwiqela, kunye ne-40% okokuqala eHodges kunye ne-60% yabo bonke abafundi ababhalisileyo.

UMNQOPHISO FALL 2012 - 2013 FALL 2013 - 2014 FALL 2014 - 2015 FALL 2015 - 2016 FALL 2016 - 2017 FALL 2017 - 2018 FALL 2018 - 2019 FALL 2019 - 2020
Ikota yokuqala eHodges
Bachelor's 55% 52% 55% 55% 45% 50% 40% 45%
Bonke abafundi ababhalisileyo
Bachelor's 65% 63% 65% 69% 61% 63% 68% 63%
IYunivesithi yaseHodges Ilogo - Iileta ezinesithonjana seHawk

Abafundi bahlala bexela ukuba ikota yabo yokuqala kwikholeji yeyona inzima, ngakumbi kwabo babuyela esikolweni emva kokungabikho ixesha elide, abasebenza ngokusisigxina, nabaxhasa iintsapho. IYunivesithi yaseHodges ifikelela kubafundi ngeenkonzo eziyilelwe ukubanceda baphumelele-ngakumbi ngeli xesha lokuqala elibalulekileyo.

Ireyithi yokunyamezelwa kwekota ichazwa njengepesenti yabafundi abafuna isidanga ababhalise kwikota yokuwa ababhalise kwikota elandelayo yasebusika. Amaqondo okuphikelela kwikota abalwa okokuqala ngqa eHodges kunye nabo bonke abafundi ababhalisileyo.

Apha ngezantsi kukho amaqondo okuphikelela kwikota ukuya kwikota kubo bonke abafundi abafuna isidanga; abantu abasebatsha nyani (okokuqala ekholejini); kunye nabafundi abangamagorha, iqela ngalinye lifikelela okanye lidlula kwi-Hodges ye-50% ekujoliswe kuyo okokuqala e-Hodges kunye ne-70% ekujoliswe kuyo kubo bonke abafundi ababhalisileyo. Idatha ibonisa ukuba uninzi lwabafundi luphumelele kwikota yabo yokuqala kwaye baphinde babhalise kwiYunivesithi yaseHodges kwikota yabo yesibini ekholejini.

IXESHA LOKUQALA KWIHODGES COHORT FALL 2012 -WINTER 2013 FALL 2013 -WINTER 2014 FALL 2014 -WINTER 2015 FALL 2015 -WINTER 2016 FALL 2016 -WINTER 2017 FALL 2017 -WINTER 2018 FALL 2018 -WINTER 2019 FALL 2019 -WINTER 2020 FALL 2020 -WINTER 2021
Abafundi abafuna isiGanga 70% 71% 75% 70% 67% 71% 58% 60% 74%
Nyani Freshmen 71% 74% 77% 61% 66% 72% 53% 51% 70%
BONKE ABAFUNDI ABABHALISIWEYO BAKHUTHAZA FALL 2012 -WINTER 2013 FALL 2013 -WINTER 2014 FALL 2014 -WINTER 2015 FALL 2015 -WINTER 2016 FALL 2016 -WINTER 2017 FALL 2017 -WINTER 2018 FALL 2018 -WINTER 2019 FALL 2019 -WINTER 2020 * FALL 2020 -WINTER 2021
Abafundi abafuna isiGanga 75% 77% 76% 78% 75% 76% 76% 65% * 76%
Abafundi baMagqala 73% 78% 72% 83% 78% 79% 84% 72% * 84%

* QAPHELA: Eli xesha laphazanyiswa ngenxa yokuvalwa kwethutyana kwesikolo ngobhubhane weSARS-COV-2.

Iinkcukacha-manani zangaphandle zisetyenziselwa ukuqinisekisa amanani engqesho angaphakathi. Umthombo wedatha osetyenzisiweyo yiNkqubo yeMfundo noQeqesho lokuFakwa kweFlorida (FETPIP), eqokelela idatha kwiikholeji ezizimeleyo nakwiiyunivesithi zaseFlorida (ICUF). Kolu lwazi lupapashiweyo kutshanje, iYunivesithi yaseHodges iphakame kakhulu xa ithelekiswa neontanga zayo ze-ICUF, apho abafundi baseHodges bahlala bekwindawo yesihlanu kumvuzo ophakathi wonyaka kwizidanga ze-baccalaureate abaqeshwe phakathi ko-2011 no-2019. Ndizuze isidanga se-bachelor kwaye uqeshwe yi-65%.

UNYAKA INANI LABAFUNDI BEBAKALA Inani eliqeshiweyo Ipesenti yabafundi abafumene izidanga UMLINGANISELO WEMIVUZO YONYAKA YAMABAKALA ABASETYHINI ISIKHUNDLA SAKHO PHAKATHI KWABANYE ABANTU
2011 329 244 74% $37,940 1
2012 295 214 73% $39,092 1
2013 274 205 75% $36,166 1
2014 288 198 69% $38,334 4
2015 257 202 79% $43,179 1
2016 208 142 68% $41,691 4
2017 220 170 77% $47,092 2
2018 177 123 70% $47,176 4
2019 162 112 69% $51,300 4

Ngenxa yobunzima benqanaba lokuthweswa isidanga ngokuthelekisa kumaziko ahlukeneyo, inyathelo elinye lokuphendula ngoxanduva lweYunivesithi yaseHodges isebenzisa ukubonisa impumelelo yomfundi yimveliso yesidanga. Imveliso yesidanga kukubonakaliswa kwenani elipheleleyo leedigri ezinikezelwe kunyaka wokufunda njengepesenti yokubhaliswa ngokusisigxina (FTE) njengoko kuchaziwe kwiNkqubo eDityanisiweyo yeDatha yezeMfundo (IPEDS). Ke ngoko, ukuvelisa isidanga kukubonakalisa impumelelo yomfundi ngokubanzi, endaweni yecandelo elincinci leqela leyunivesithi, kwaye kubonelela ngemilinganiselo efanelekileyo yokuphumelela kumaziko amaninzi. Nangona uHodges efumene amanani obhaliso asezantsi kule minyaka idlulileyo, itafile ibonisa impumelelo engaguquguqukiyo kwimveliso yesidanga, ngeedigri ezingama-29 ezinikwe nge-100 FTE kwi-2019-2020, edlula ekujolise kuko ngoku kwiidigri ezingama-25 nge-100 FTE.

UNYAKA UBHALISO LWE-FTE IIMPAWU ZOKUKHUTSHWA IMVELISO EBALULEKILEYO
(IMISEBENZI NGE-100 FTE)
2009 - 2010 2,274 576 25
2010 - 2011 2,486 610 25
2011 - 2012 2,390 646 27
2012 - 2013 2,176 598 27
2013 - 2014 1,913 559 29
2014 - 2015 1,778 500 28
2015 - 2016 1,473 439 30
2016 - 2017 1,461 441 30
2017 - 2018 1,115 406 36
2018 - 2019 1,015 385 38
2019 - 2020 876 256 29
IMIRHUMO YOKUFUNDA YANGAPHAKATHI KWI-150%
Isidanga sokuqala-ukuKhangela aBafundi Ukuwa kwe2007 Ukuwa kwe2008 Ukuwa kwe2009 Ukuwa kwe2010 Ukuwa kwe2011 Ukuwa kwe2012 Ukuwa kwe2013 Ukuwa kwe2014
Ixesha lokuqala kwiHodges Cohort 40% 44% 30% 30% 30% 31% 27% 33%
Ukuhanjiswa kweQela 51% 54% 36% 35% 35% 38% 33% 42%
I-IPEDS NGOKUQHELEKILEYO KWI-150%
Isidanga sokuqala-ukuKhangela aBafundi Ukuwa kwe2007 Ukuwa kwe2008 Ukuwa kwe2009 Ukuwa kwe2010 Ukuwa kwe2011 Ukuwa kwe2012 Ukuwa kwe2013 Ukuwa kwe2014
IiRhafu zokuQeqesha ngokuPheleleyo kwe-IPEDS 30% 29% 30% 25% 27% 22% 26% 28%

Ukumela ngcono iYunivesithi yaseHodges, inyathelo elitsha lesiphumo se-IPEDS lisandula kukhethwa njengesalathiso sokugqitywa kwesitshixo seSACSCOC. Nangona le milinganiselo iqokelelwe kwiminyaka embalwa (kunye neyona idlulileyo ngo-2020-2021 yeqela lika-2012), uhlalutyo olusisiseko lubonisa ukuba, ngokubandakanywa kwabafundi abangena kunye nabangesosigxina, ngokuchanekileyo ibamba abantu abadala abasebenzayo ababuyela esikolweni, ireyithi yokuwongwa yeminyaka esi-8 iyonke iwela kwithagethi yethu emiselweyo engama-30%.

Translate »